English

Sesiwn 3:
Paratoi, gwirio cyn dechrau gweithio a namau cyffredin mewn peiriannau

Cyflwyniad

Erbyn diwedd y sesiwn hon byddwch chi'n gallu:

 • paratoi rhai mathau o beiriannau ar y tir i weithio, gan ddilyn argymhellion y gwneuthurwyr, llawlyfr y defnyddiwr neu lawlyfr y peiriannau.
 • gwirio rhai peiriannau ar y tir cyn dechrau gweithio, gan ddilyn argymhellion y gwneuthurwyr, llawlyfr y defnyddiwr neu lawlyfr y peiriannau.
 • nodi namau cyffredin ac awgrymu camau priodol i atgyweirio'r peiriant.
 • gwirio gofynion diogelwch rhai peiriannau ar y tir a rhoi gwybod amdanyn nhw gan ddilyn argymhellion y gwneuthurwyr, llawlyfr y defnyddiwr neu lawlyfr y peiriannau.

Paratoi'r peiriant at gael ei ddefnyddio

 • Asesu'r jobyn sydd i'w wneud (addasrwydd, mynediad i gaeau, llethrau, teiars).
 • Gwirio bod y peiriannau'n addas a bod y mewnbwn pŵer cywir o'r tractor (e.e. hp marchnerth cywir).
 • Gwirio bod y peiriannau wedi cael gwasanaeth ac nad oes unrhyw waith atgyweirio i'w wneud.
 • Gwirio bod y dyfeisiadau diogelwch yn eu lle ac yn addas i'r pwrpas.
 • Gwirio bod pob lefel olew yn gywir ac bod yr iro wedi'i wneud.
 • Sicrhau bod yr offer wedi'i roi wrth y tractor yn ddiogel ac yn gadarn.
 • Sicrhau bod y person sy'n gweithio’r peiriant yn gyfarwydd â llawlyfr yr offer.

Gwirio personol cyn dechrau

 • Cael hyfforddiant cyn defnyddio unrhyw beiriannau.
 • Dillad addas – dim dillad llac neu emwaith a allai fynd yn sownd mewn rhannau sy'n symud, clymu gwallt hir yn ôl, gwisgo esgidiau addas (rhai diogelwch, glân gyda gafael dda) a PPE os oes angen (amddiffynwyr clustiau/menig).
 • Bod yn effro ac nid wedi gorflino.
 • Bod yn gyfarwydd â sut i redeg y tractor a beth mae’n gallu ei wneud.

Gwirio tractorau a pheiriannau cyn dechrau gweithio

 • Gwirio'r tanwydd – edrych i weld mewn modelau henach neu edrych ar y medrydd (gauge) tanwydd.
 • Gwirio'r olew – bocs gêr / gyriant pŵer / injan / echel ôl.
 • Hylif y cydiwr a'r breciau.
 • Gwirio lefel y dŵr a bod dim malurion yn y rheiddiadur.
 • Gwirio bod y teiars heb dreulio, gwasgedd y teiars a namau.
 • Gwirio'r goleuadau, yn enwedig y breciau, y dangosydd (indicator) a'r oleufa (beacon).
 • Gwirio cysylltiadau'r batri a lefel yr electrolytau.
 • Gwirio'r gwregys ffan am densiwn a thraul.
 • Gwirio bod y ffenestri i gyd yn lân.
 • Gwirio bod y drychau yn y safle cywir a'u bod yn lân.

Nodi namau cyffredin mewn peiriannau ar y tir

Mae amrywiaeth o namau'n gallu digwydd yn ystod diwrnod/bywyd gwaith peiriant.

 • tanwydd anghywir, wedi'i lygru neu ddiffyg tanwydd
 • hidlenni (aer, tanwydd, olew) wedi'u blocio
 • gwasgedd olew gwael
 • sbrocedi wedi'u difrodi a systemau gyriant wedi'u baeddu (fouled)
 • llafnau heb fod yn finiog neu wedi'u difrodi
 • bwlch plygiau tanio wedi'i faeddu neu heb ei osod yn gywir
 • tensiwn adlamu'r taniwr (starter recoil tension)
 • mecanweithiau wedi'u blocio

Byddai pob un o'r rhain yn gwneud i'r peiriant weithio'n llai effeithlon neu dorri i lawr.

Beth yw'r gofynion diogelwch ar gyfer rhai peiriannau ar y tir yn y diwydiant?

Fel arfer maen nhw i'w gweld yn:

 • argymhellion y gwneuthurwyr pan maen nhw'n gwerthu peiriant i ffermwr
 • llawlyfr y defnyddiwr
 • llawlyfr y peiriant
book

Enghreifftiau o ofynion diogelwch ar beiriannau

 • caban diogelwch
 • gardiau PTO
 • gardiau llafnau / cyllyll
 • botymau stop argyfwng
 • grisiau â gafael / danheddog (serrated) i gaban y tractor
 • balast i gael cydbwysedd rhag i’r peiriant ddymchwelyd
emergency

Cloi

Ar ddiwedd y sesiwn hon, ac ar ôl cyfres o dasgau ymarferol yn y gweithdy ac yn y maes, dylech chi fod yn gallu:

 • dewis rhai peiriannau ar y tir sydd yn y diwydiant ar gyfer gwaith penodol.
 • gwirio rhai peiriannau ar y tir cyn eu defnyddio.
 • nodi namau cyffredin ac awgrymu camau priodol i atgyweirio'r peiriant.
 • gwirio'r gofynion diogelwch ar gyfer y diwydiant ar y tir rydych chi wedi'i ddewis.