English

Sesiwn 5:
Trin y tir a’r peiriannau a ddefnyddir i wneud hyn.

NOD:

Dangos pwrpas trin y tir cyn lleied â phosibl a dangos gwahanol beiriannau a ddefnyddir i wneud hyn.

Amcanion

 • Esbonio gwahanol systemau i drin y tir.
 • Nodi gwahanol beiriannau a ddefnyddir i paratoi’r gwely hadau.
 • Esbonio'r manteision a'r anfanteision.
 • Egluro sut i amcangyfrif y gyfradd gweithio.

Nodyn

Cyn gweithio gydag unrhyw beiriant, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r canlynol:

 • Asesiad risg
 • Cadw at ganllawiau diogelwch y diwydiant a llawlyfr y defnyddiwr
 • Cychwyn a stopio'n ddiogel
 • Monitro perfformiad ac allbwn y peiriant
 • Cyfathrebu'n effeithiol
 • Clirio unrhyw beth sy'n sownd mewn offer
 • Newid rhwng safleoedd gweithio a theithio
 • Gweithredu'n economaidd
 • Gweithredu'n ddiogel ac yn effeithlon.

Tair ffordd i baratoi’r gwely hadau

 • Trin y tir yn gonfensiynol
 • Trin y tir cyn lleied ag sy’n bosibl
 • Dim trin y tir
 • Wrth drin y tir cyn lleied â phosibl mae llai o darfu ar y tir.
 • Nid yw gweddillion y cnydau'n cael eu haredig ar ôl eu cynaeafu.
 • Mae gwahanol beiriannau yn cael eu defnyddio yn y broses hon.
 • Mae gwahanol beiriannau yn cael eu defnyddio yn y broses hon.

Ymarfer dosbarth

Manteision

 • Costau yn llai a mewnbwn ynni yn llai.
 • Llai o ddifrod i'r peiriannau.
 • Gwella strwythur y pridd ac hefyd llai o ddifrod wrth drafod y peiriannau.
 • Llai o erydu'r pridd.
 • Pridd yn gallu cadw'r lleithder.

Ymarfer dosbarth

Anfanteision

 • Rhaid delio â gweddillion y cnydau.
 • Costau chwynladdwr a'r problemau posibl.
 • Mwy o glefydau sy'n gysylltiedig â gweddillion ac â llai o darfu ar y pridd.

Trin tir cyn lleied â phosibl yn Malawi, Affrica

Record byd ar gyfer trin y tir

643.8 hectar mewn 24 awr

Cyfradd gweithio a ragwelir ar gyfer oged ddisg 6.5m

Dyma’r fformiwla i gyfrifo'r gyfradd gweithio =

Cyfradd gweithio a ragwelir ar gyfer oged ddisg 6.5m

Cymharu trin y tir gostyngol ag aredig.

Trin y tir cyn lleied â phosib

 • Lleihau'r defnydd o ynni
 • Lleihau costau llafur
 • Cadw lleithder
 • Cadw planhigion dros y pridd fel bod cyn lleied o erydu ag sy'n bosibl

Manteision trin y tir cyn lleied â phosib

 • lleihau costau a mewnbynnau ynni
 • llai o draul ar beiriannau
 • gwella strwythur y pridd a llai o risg o ddifrod o beiriannau
 • llai o bridd yn erydu a dŵr ffo
 • mwy o infertebratau a mwydod/pryfed genwair
 • llai o nitrogen yn mwyneiddio a llai o risg o drwytholchi (leaching)
 • mae costau llafur wedi cael eu lleihau
 • mae costau rhedeg peiriannau wedi cael eu lleihau

Nesaf, mae angen i chi ystyried pa broblemau sy'n debygol o godi o unrhyw newidiadau i dechnoleg trin y tir, a sut mae'n bosibl eu goresgyn nhw.

Mae'n bosibl bydd y canlynol ymysg y rhain:

 • ymdrin â gweddillion cnydau;
 • mwy o glefydau'n gysylltiedig â gweddillion cnydau a llai o darfu ar y pridd, ac a fyddai newid dilyniant cnydau'n ddewis i oresgyn y broblem;
 • mwy o blâu tan i'r system gyrraedd cydbwysedd rhwng plâu ac ysglyfaethwyr;
 • ffyrdd eraill o ymdrin â chwyn a chostau chwynladdwyr (herbicides) a'u problemau posibl.

Y mater olaf i'w ystyried yw bod rhaid i'r treial fod yn un hirdymor, efallai yn fwy na thair blynedd.

Wrth symud o drin y tir yn llawn i beidio â thrin, mae'r micro-fflora a ffawna yn cymryd amser hir i ailsefydlu a chyrraedd cydbwysedd mewn proffil pridd nad oes llawer o darfu arno. Efallai bydd yr amser hir hwn yn gwneud i'r ffermwr beidio â dechrau'r treial er ei fod yn deall yn iawn beth yw manteision posibl trin y tir yn llai aml.

Cyfleoedd i leihau yr effaith amgylcheddol o weithio'r tir

Y cwestiwn cyntaf i'w ateb gyda'r ffermwr yw pam rydych chi'n bwriadu gwneud treialon trin y tir? Bydd dyluniad y treial yn dibynnu ar yr ateb.

Ystyriwch a oes cyfleoedd i wneud y canlynol:

 • lleihau problemau erydu ar y tir lle mae tir serth iawn.
 • medi'r cnwd yn gynharach, yn nes at y ffenestr ddelfrydol i'r math gorau, petai hi'n bosibl trin a hau yn gyflymach. A fyddai plannu'n gynharach yn arwain at fwy o gynnyrch? A fyddai hyn o fudd economaidd cyffredinol i'r fferm? Gweithiwch allan beth yw'r symiau bras.
 • trin y tir yn llai aml heb golli cynnyrch, felly arbed arian drwy leihau tanwydd a thraul ar yr offer ac amser y gweithiwr ar weithgareddau trin y tir. Cyfrifwch faint allai gael ei arbed.
 • lleihau problem gyffredin, sef cywasgu pridd sy'n gysylltiedig â pheiriannau trwm yn symud dros y tir drwy'r amser.
 • lleihau colli dŵr prin sy'n cael ei storio yn ystod cyfnod braenar drwy drin a phlannu ar yr un pryd. A fyddai hyn yn arwain at fwy o gynnyrch wrth fod mwy o ddŵr ar gael i'r cnwd wrth iddo sefydlu? Amcangyfrifwch faint.

Crynodeb

Nawr gallwch chi...

 • esbonio'r systemau amaethu amrywiol.
 • esbonio'r peiriannau amrywiol sy'n cael eu defnyddio.
 • esbonio manteision ac anfanteision y systemau.
 • esbonio pam mae'n bwysig i weithio allan beth yw'r gyfradd gwaith.